Leerlingen

Verlof leerlingen.
Het uitgangspunt is dat ieder kind elke schooldag naar school gaat.
De vakantie dient te worden opgenomen in de schoolvakanties. Verlof voor vakantie (verlenging) is vrijwel niet meer mogelijk.
De enige mogelijkheid voor extra verlof voor vakantie is aangegeven in de wet (als de jongere – vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders – slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan). De directeur vraagt in dit verband om een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat een vakantie binnen de reguliere vakanties niet mogelijk is.
Het moet de enige vakantie van de ouder(s) en het kind gezamenlijk in dat schooljaar betreffen. In dat geval kan een schriftelijk verzoek om extra verlof worden gedaan.

Overblijven
De kinderen kunnen tussen de middag overblijven op school.
Kinderen die op school eten, betalen per keer 1 €. Hiervoor kunnen ‘overblijfkaarten’ worden gekocht (van 10, 20 of 30 euro) De overblijfmoeders letten erop dat de kinderen aan tafel hun brood opeten en houden daarna (vanaf 12.15 uur) toezicht op het plein tot 12.45 voor de groepen 3 tm. 8 en tot 13.00 uur bij de kleuters.
Voor inlichtingen: Daniëlle van Halst (06-51584698)

Toezicht.
Er is dagelijks toezicht op het plein door de leerkrachten voor de groepen 3 tm. 8 van
8.30 – 8.45 uur (woensdag 8.15 – 8.30 uur), 10.15 – 10.30 uur en 12.45 – 13.00 uur.
De overblijfkrachten houden tussen de middag toezicht op de overblijvers.
Kinderen die thuis eten, mogen bij slecht weer vanaf 12.50 uur naar binnen.
Bij het buiten spelen geldt:
– groepen 1 en 2 spelen op het kleuterplein.
– groepen 3,4,5,6,7,8 spelen op het grote plein.
– alle kinderen blijven op het plein.

Ziekte.
Wanneer uw kind wegens ziekte de school moet verzuimen of om een andere reden de school niet kan bezoeken, dient dit voor schooltijd te worden doorgegeven. Met ouders van afwezige kinderen die niet zijn afgemeld wordt voor half 10 telefonisch contact opgenomen.

Contactavonden.
U wordt twee maal per jaar (voor het 1e en 2e rapport) in de gelegenheid gesteld de
vorderingen van uw kind met de groepsleerkracht te bespreken.
Voor het 3e rapport kan dit op verzoek van ouders en/of leerkracht.
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om naast deze vastgestelde contactavonden met de leerkracht over uw kind te spreken indien dit wordt gewenst. Er kan dan een afspraak gemaakt worden met de groepsleerkracht.
Voor de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt op de 2e contactavond de uitslag van de Cito-toets en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs besproken.
Deze besprekingen zullen plaatsvinden in maart.

Ophalen kinderen.
Veel ouders halen aan het eind van de morgen of dag hun kinderen op van school. De meeste ouders wachten op het plein. Toch wordt er ook wel voor het einde van de schooltijd gebruik gemaakt van de hal om te wachten.
De hal wordt intensief gebruikt voor het computeronderwijs, groepswerk, lezen en is ook ons documentatiecentrum. Een groep wachtende ouders kan de aandacht afleiden van de kinderen en de leerkrachten die op dat moment nog met de lessen bezig zijn. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. We vragen dan ook van u om niet in de hal op uw kind te wachten.
Na het eindigen van de lessen is er natuurlijk voldoende gelegenheid om de groepsleerkrachten te spreken.

Informatie
Voor mededelingen vanuit school worden briefjes en de nieuwsbrief meegegeven,
en wordt de schoolkrant gebruikt. Informatie wordt ook per e-mail naar ouders verzonden. De school maakt ook gebruik van Facebook.
Informatie is ook vinden op de website www.obsdeberenburcht.nl . Hierop treft u ook foto’s van verschillende activiteiten aan.

Schoolreis
De groepen 1,2 en 3 gaan 3 juli op schoolreis. Voor de groepen 4 tot en met 7 staat de schoolreis op 28 juni gepland (Beide data nog onder voorbehoud i.v.m. planning, vervoer, bestemming).
Groep 8 gaat van 29 juni tot en met 1 juli drie dagen op schoolkamp naar Brugge.

Voor de schoolreis en het schoolkamp kan gespaard worden. De kinderen kunnen op maandagmorgen hun bijdrage meenemen en aan de groepsleerkracht geven.
Ook kan deze worden overgeboekt op:
Bankrekeningnummer:
NL92 RABO 0159422264
St. vrienden van de Escaldascholen,
inz. Schoolreis Oostburg
Postbus 53
4500 AB Oostburg
Daarbij ook naam + groep van uw kind vermelden.
De hoogte van de schoolreisbijdrage wordt bekend gemaakt, zodra de kosten duidelijk zijn.

Vrijstelling
Op gronden van levensovertuiging of godsdienst kunnen kinderen op verzoek van de ouders vrijstelling krijgen van het volgen van lessen of activiteiten onder schooltijd. De kinderen zijn wel verplicht om op school aanwezig te zijn, tenzij het hier om bijzondere godsdienstige feesten gaat.  Onder schooltijd zullen voor kinderen die vrijstelling hebben, vervangende onderwijsactiviteiten georganiseerd worden.

Verwijdering
Leerlingen kunnen van school gestuurd worden, voor een tijdje: schorsing, of voorgoed: verwijdering. Meestal gebeurt zoiets alleen als een kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht, directie en ouders gehoord worden. Als het besluit eenmaal is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen.
Het bestuur moet eerst proberen om een andere school voor de leerling te vinden. Alleen als dat niet lukt – en daar moet het schoolbestuur minimaal acht weken zijn best voor doen – mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij het besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.

Gebruik gsm
De tijd van de sociale media rukt natuurlijk ook op in de basisschool. Veel van onze leerlingen zijn in het bezit van een GSM/Smartphone. De school beschikt over een vaste telefoonaansluiting, zodat we altijd voor ouders bereikbaar zijn. De kinderen kunnen, als hiertoe aanleiding is, gebruik maken van de schooltelefoon.
Het is dan ook kinderen niet toegestaan om mobiele telefoons mee naar school te nemen. Verzoeken voor uitzondering op deze regel in overleg met groepsleerkracht.